Tjänster
Case stories
Bildarkiv
Produktblad
Håltagning
Rivning
Upptag av vägg i lägenhet
Friskluftsventilation
Anslutningstätningar
Brandtätning
Smidesarbete
Arbete med rotavdrag

Om oss
Mobilblogg
Om företaget
Kvalitésäkring
Reklamation
Lediga tjänster
Koncernen
Kontakta oss

Intranet
Ta mig dit

Tel. 042-16 22 79
Fax. 042-16 18 81

Ansvar för miljön
From. den 10 oktober 2007 inför vi en avgift på 15:- exkl. moms på alla våra löpande håltagningsuppdrag som innefattar uppsugning av slam från våra borrmaskiner och sågar. Denna kostnad skall motsvara vår kostnad för deponi av "restslammet" på återvinningsgården. Kostnad för 1000 kg restavfall på NSR kostar 1300:- exkl. moms och därtill kommer kostnader för vår hantering i form av tid o.dyl.

Vad är restslam?
Restslam är det som blir kvar när vi tömt våtstugen på kylvatten. Slammet som blir kvar i våtsugen spolar vi ut på vår spolplatta på Depågatan. Vår spolplatta samlar upp allt restslam i en brunn som därefter töms med jämna mellanrum av vår egen personal. Därefter transporteras restslammet till NSR för deponi. Mer information går att få på deras hemsida, www.nsr.se.

Överskottsvattnet från renspolningen som rinner vidare till avloppet kan dra med sig en del slam, men detta samlar vi upp i en avskiljare som töms en gång i halvåret av Sydspol som därefter transporterar slammet till NSR för deponi. Mer information går att få på deras hemsida, www.sydspol.se.


 
Varför just 15:- exkl. moms?
Vi har uppskattat kostnaderna för det avfall vi har tagit hand om under senaste året och fördelat detta på antal håltagningsuppdrag. Därför får alla uppdragsgivare vara med och betala en liten del av kakan oavsett om uppdraget varade i 2 timmar eller 2 dagar. Att få absolut rättvisa i debiteringen är förståss omöjligt, men vi hoppas och tror att våra uppdragsgivare är införstådda med vårt val.

Hänsyn till miljön
Inom företaget arbetar vi aktivt med miljöfrågor. Allt avfall som vi producerar inom våra egna lokaler sorteras i olika fraktioner. Vår verkstad sorterar oljefilter, spillolja m.m. och lämnar till deponi. Målet är att vår verksamhet skall tära så lite som möjligt på miljön samt att vi skall skapa förutsättningar för ett gott miljöarbete.